E-mail at    ricksavage@aol.com          phone # 215 500 2656